BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

К-2422

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3, За: Румяна Драганова, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: obs_gurkovo@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gurkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://gurkovo.bg/results.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

94890 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“, съгласно договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Друга информация

Финансиране. Обществената поръчка ще се финансира по проект: „Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година в размер на 90 015,60 /деветдесет хиляди петнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС и средства осигурени от бюджета на община Гурково в размер на 4 875,00 /четири хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева без ДДС. Схема на плащане: Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: 1.1.1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 6, ал. 1, т.1 от проекта на договор – Образец № 4-1 и 4-2 и се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие: - съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения договор; - получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“; - представяне от Изпълнителя на Възложителя на гаранция за авансово предоставени средства; - издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената; 1.1.2. Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално - извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ е дължимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след датата на последното по време действие: - приемане на строежа и издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация; - одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП след извършване на всички проверки, осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови средства или получаване на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА; и - издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената. При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада от одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане. Останалите условия относно финансиране и начин на плащане са разписани в проекта на договор - Образец № 4-1 и 4-2 - неразделна част от документацията по настоящата

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2019  (дд/мм/гггг)