Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103514755

BG331, Диагностично - консултативен център /ДКЦ/ Чайка, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 2, За: Диляна Камбурова - гл. счетоводител, Ватикана 9000, Варна, Тел.: 052 302320, E-mail: dkc_chaika@abv.bg, Факс: 052 302320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dkcchayka.bg/bg/page/15.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dkcchayka.bg/bg/page/15.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне под наем на медицинска апаратура и компоненти за сектор „Физиотерапия“, включително, пускане в експлоатация, осигуряване на сервизното обслужване, обучение на персонала за работа с апаратурата в „ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

24/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адреса посочен в настоящата информация: 2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в „ДКЦ „Чайка“ ЕООД на адрес: град Варна, ул. "Никола Вапцаров" № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 16:30 ч. на 24.09.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.09.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на „ДКЦ „Чайка“ ЕООД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2019  (дд/мм/гггг)