Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

746

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104509202

BG321, МБАЛ Д-р Димитър Павлович, гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №18, За: Катя Янкова - Главен счетоводител, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 69212, E-mail: mbalsvishtov@abv.bg, Факс: 0631 69333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-svishtov.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-svishtov.bg/category/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-2019%d0%b3/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов 2019/2020 г“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

23/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2019  (дд/мм/гггг)