Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Христо Павлов, Надя Петрова, Наталия Манчева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619307; 062 619228; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/718.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48983.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново”, по обособени позиции”: Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и устройство на територията”, дирекция „Проекти и програми”, дирекция „Бюджет и финанси”, общински предприятия, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново; Обособена позиция №2: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местен ежедневник във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново; Обособена позиция №3: Публикация на покана в „Държавен вестник“ във връзка с учредяване на организация за управление на Старопланински туристически район в Община Велико Търново; Обособена позиция №4: Изготвяне и публикуване на прессъобщение в регионално и/или национално печатно издание (цветно и/ или черно-бяло) по проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”. Услугата по обособена позиция №3 е възложена по реда на чл.20,ал.5 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността на позицията не надхвърля 156 464 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на поръчката. Възлагането на посочената позиция е с оглед необходимостта от публикуване на покана в „Държавен вестник“ за нуждите на Възложителя. Услугата по обособена позиция №4 е възложена по реда на съответната и индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността на позицията не надхвърля 156 464 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на поръчката. Възлагането на посочената позиция е с оглед необходимостта от публикуване на информация в полза на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22120000

Описание:

Публикации


Срок за получаване на офертите

24/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/718. 2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в "Център за услуги и информация на гражданите" , в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.09.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2019  (дд/мм/гггг)