Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05-79

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540294

BG343, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА, ул.Васил Карагьозов №11, За: Галина Мартинова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 046 662675

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstundzha.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/3390.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС Тунджа

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50720000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок и място за отваряне на офертите – 10:00 ч. на 17.09.2019г. в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“, находяща се на адрес:Ямбол,ул. „Васил Карагьозов“ №11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2019  (дд/мм/гггг)