Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9091905

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Дорианна Величкова, България 1092, София, Тел.: 02 9220665, E-mail: d.m.dimitrova@abv.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-057.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Третиране на отпадъци"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90500000 (FB13)

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци (С военни спецификации )


Срок за получаване на офертите

12/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава най-малко с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/09/2019  (дд/мм/гггг)