Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-12-s-predmet-bdquoDostavka-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdiv-na-mini-chelen-tovarachrdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката се открива за доставка на нов неупотребяван мини челен товарач. Възложителят ще заяви и закупи един брой мини челен товарач, при условията и с техническите характеристики на настоящата поръчка. Поръчката е със срок за изпълнение 12 (дванадесет) месеца след сключване на договора с избрания Изпълнител или до изпълнение на поетите от страните задължения. Доставката ще се извърши франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка и представяне на фактура. Изискванията към мини челния товарач са посочени в приложената към настоящата обява Техническа спецификация. В случай, че предлаганият от участника мини челен товарач не отговаря на което и да е от изискванията, посочени в Техническата спецификация, офертата на сътветния участник ще бъде отстранена на основание чл. 107, т. 2, буква „а” и чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене


Срок за получаване на офертите

12/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, на 13.09.2019 г. от 10.00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/09/2019  (дд/мм/гггг)