Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103514755

BG331, Диагностично - консултативен център /ДКЦ/ Чайка, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 2, За: Диляна Камбурова - гл. счетоводител, България 9005, Варна, Тел.: 052 302320, E-mail: dkc_chaika@abv.bg, Факс: 052 302320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dkcchayka.bg/bg/page/16.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dkcchayka.bg/bg/page/16.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД – гр. Варна” - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в с вободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

20/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адреса посочен в настоящата информация: 2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в „ДКЦ „Чайка“ ЕООД на адрес: град Варна, ул. "Никола Вапцаров" № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 16:30 ч. на 20.09.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 24.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на „ДКЦ „Чайка“ ЕООД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/09/2019  (дд/мм/гггг)