Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОССД-02-03-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/576-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32760 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово, описани в Техническата спецификация /Приложение 1/. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. Охраната на посочените в списъка обекти /Приложение 2/ със СОТ ще се осъществява денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни, като за целта избраният изпълнител трябва да разполага с необходимия технически и кадрови ресурс. Охраната ще се извършва, съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация /Приложение 1/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

18/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Забележка: Финансовият ресурс, необходим за дейността ще бъде осигурен от бюджета на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет. Изключение прави обект, записан под № 15, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ и обект Помещения, ползвани от ОИЦ­Габрово (95,97кв. м.) и разположени в западно крило, партерен етаж в сградата на Община Габрово записан под № 45, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05SFOP001-4.004-0021-С01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2019-2021г. Цитираните два обекта ще бъдат финансово осигурени от проектите съответно до 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г., тъй като към тази дата приключват и самите проекти. След тази дата Възложителя ще уточни с избрания Изпълнител начина на финансирането им.

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане № 3, на 19.09.2019 г. от 10:00 ч. Обществената поръчка се обявява на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като част от обществена поръчка с предмет: ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЗА 2020-2021 г. ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОП ''БЛАГОУСТРОЯВАНЕ'', ГР. ГАБРОВО“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДНЕВНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ГАРАЖ НА УЛ. СТАНЦИОННА, ГР. ГАБРОВО“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГР. ГАБРОВО /ЗЕМЛИЩЕ НА С. ГРЪБЛЕВЦИ/“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО 2020-2021 г.”. Във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, остатъчната стойност на основната част от обществена поръчка е 311 666.67 лв. без ДДС. Основната част от обществената поръчка е публикувана в сайта на Община Габрово, Профил на купувача: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2019  (дд/мм/гггг)