Версия за печат

BG-гр. Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, България 6180, гр. Мъглиж, Тел.: 0432 13301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 0432 12255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maglizh.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.maglizh.com/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

895 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

17/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж“, Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0008-C01/ 03.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 18.09.2019 - 11:00 часа Място на отваряне на офертите: Стая 203 в административната сграда на община Мъглиж, адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2019  (дд/мм/гггг)