Версия за печат

BG-гр.Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12/12-00-51

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса - Монтана, бул.Трети Март №41, За: Татяна Първанова, България 3400, гр.Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1957.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Монтана

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31680000, 34913000, 31500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически принадлежности и аксесоари
Различни видове резервни части
Осветителни уреди и електрически лампи
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

19/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се получават по реда на Раздел IV на техническите изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2019  (дд/мм/гггг)