BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-97237

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Велина Дякова 0291451651, Габриела Богданова 02 91451456 – по предмета на поръчката и Николета Йорданова 02 91451438– по процедурата, България 1000, София, Тел.: 02 91451961, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_5_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57610 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,,Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ по две обособени позиции‘‘, както следва: Обособена позиция № 1 – ,,Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София"; Обособена позиция № 2 – ,,Медицински прегледи и изследвания на работещите в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Смолян''. Участниците следва да подават оферти единствено по обособенa позиция № 1. Обособенa позиция № 2 ще бъдe възложенa по реда, валиден за индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85120000, 85145000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Предмет на обществената поръчка е провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ, документиране и предаване на резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, при спазване на изискванията за качествено медицинско обслужване. Пакетът от медицински прегледи и изследвания, както и изискванията за качествено медицинско обслужване са посочени в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ по 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София. Пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 836 работещи, от които 557 жени и 279 мъже. Обособена позиция № 2 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Смолян. Пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 74 работещи, от които 41 жени и 33 мъже. Участниците следва да подават оферти единствено по обособенa позиция № 1. Обособенa позиция № 2 ще бъдe възложенa по реда, валиден за индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. 2.Допълнителна информация за обществената поръчка е посочена в обявата качена на профила на купувача на посочения в т. I.1. адрес. 3. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 17.09.2019 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2019  (дд/мм/гггг)