Версия за печат

BG-с. Антимово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Из-1291

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин - Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, За: Елисавета Антонова, България 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019 - 2020 ГОДИНА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2019  (дд/мм/гггг)