BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-02-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ, ул.Панайот Хитов №30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2019-2020 година,в две обособени позиции- за доставка на лекарствени продукти и доставка на медицински изделия и консумативи , след предварителна заявка на наименованията и количествата от Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

17/09/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците могат да подават оферти за една ,няколко или всички номенклатури от техническата спецификация за обособената позиция по която участват.Избора на изпълнител ще стане по реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 18.09.2019 г. от 16.30 часа , в случай , че до 17.09.2019 са постъпили поне три оферти. В случай че се е наложило удължаване на срока, датата на отваряне на документите ще бъде оповестена в новата заповед и обява . Цялата документация е качена на профила на купувача на ел.адрес: http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2019  (дд/мм/гггг)