Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП19-ДР00-481

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapolyana.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/2019/217-01259-2019-inv-7.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Основен ремонт/реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 28-мо СУ „Алеко Константинов”, находяща се в УПИ ІІ за училище, кв. 17, м. ж.к. „Красна поляна” по плана на гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1108.209 по КККР на гр. София, Район „Красна поляна”– СО, с административен адрес: гр. София, бул. „Възкресение” № 60”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 17.09.2019г. от 10:00 часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет.2, стая №206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2019  (дд/мм/гггг)