BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

19ООП-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, 4000, За: Цветана Гаголевичин-гл. юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190821ptCu8702790.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69998.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставки на стартерни акумулаторни батерии за нуждите на Община Пловдив и структурните и звена.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09210000

Описание:

Смазочни препарати


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Към момента на обявяване на процедурата финансирането не е осигурено. Обществената поръчка ще бъде възложена след писмено уведомление от страна на Възложителя към Изпълнителя за осигурено финансиране, с оглед предвиденото прилагане в процедурата по възлагане на нормата по чл.114 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2019  (дд/мм/гггг)