BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-11465

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Станислав Ницов - главен специалист в отдел Облачни инфраструктури, Дирекция КИИ, България 1000, София, Тел.: 02 9492331, E-mail: snitsov@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31400000

Описание:

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и приложенията към нея, в т.ч Проект на договор и Техническа спецификация са достъпни в профила на купувача на адрес: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/278 Отварянето на офертите ще се състои на 10.09.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2019  (дд/мм/гггг)