Версия за печат

BG-село Голямо Враново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

174

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0005306570087

BG323, ОУ Иван Вазов, улица Хан Аспарух № 29, За: Гюлшен Ебазерова Сарова, България 7070, село Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg, Факс: 08137 2276

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sop.bg/g-vranovo-1154/#h.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/g-vranovo-1154/proceduri-20-3-zop/a3-0005356.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41603.02 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за учебната 2019 – 2020 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново по 14 по обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15240000, 15800000, 15851210, 15890000, 15830000, 15842000, 15131000, 15431000, 15851100, 15870000, 15897000, 15833000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Различни хранителни продукти
Обработени тестени храни
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Захар и свързани с нея продукти
Шоколадови и захарни изделия
Приготвени храни и консерви от месо
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Тестени храни, неварени
Хранителни подправки и сосове
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захарни изделия
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


Срок за получаване на офертите

05/09/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съобразно обявата и документацията, публично достъпни на посочения по - горе адрес на профила на купувача за настоящата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/08/2019  (дд/мм/гггг)