Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: инж. Златинка Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tsarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79167.46 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. Царево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по реда на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Друга информация

Условия и размер на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по следната банкова сметка на Община Царево: Банка ДСК, клон Царево, BAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Царево -фронт-офис, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, в кабинета на „Отдел Правен“. Дата на отваряне на офертите 10.09.2019 г. от 14:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/08/2019  (дд/мм/гггг)