BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5300-60

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 112121473

BG423, Областна администрация Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, За: арх. Николай Колев, Ангел Стоев, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 400011 ; 034 400019, E-mail: secretary@pz.government.bg, Факс: 034 442338

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pz.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pz.government.bg/page.php?id=85.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществена поръчка за почистване на речен участък в землището на село Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, и почистване на речен участък в землището на град Ракитово възложена от Областния управител на област Пазарджик , при условията и сроковете на договора и тази документация. В плановото почистване е включена река „МЪТНИЦА“ – дължината на подлежащия на почистване участък в землището на с.Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик е около 7,2 км., в землището на гр. Пещера дължината на реката е около 2,2 км. Същият попада след 500 – метрова зона под хидротехнически съоръжения – язовирна сена на язовир Батак. Начални GPS координати N42,05290, E024,13823 и крайни GPS координати N42,02448, Е024,20402. Описаният участък от река Мътница попада частично в защитена зона от национална екологична мрежа НАТУРА-2000 BG0001030 “Родопи–Западни” – за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр.85/2007). В плановото почистване е включена река „СТАРА РЕКА“ – дължината на подлежащия на почистване участък в землището на гр.Ракитово, обл. Пазарджик е около 5,9 км. Начални GPS координати N41,95350, E024,14121 и крайни GPS координати N41,98008, Е024,08746. При извършен оглед на реката е установена необходимост от почистване на речното легло в участък с начални GPS координато N41,95843, E024,11884 и крайни GPS координати N41,98008, Е024,08746 и дължина около 4 км. в горска територия, и около 0,6 км. в земеделска територия в съседство с ДГТ. Описаният участък от река Стара река попада частично в защитена зона от национална екологична мрежа НАТУРА-2000 BG0001030 “Родопи–Западни” – за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ,бр.85/2007). Във връзка със зачестили случаи на наводнявания са извършени огледи на речните легла и е констатирано следното: Речните участъци са с недостатъчна проводимост, има значително стеснени участъци, паднали дървета, застрашени от падане дървета, израснали във водното течение дървета и храсти, водещи до повишаване нивото на водата и намаляване проводимостта на речното корито. Следва да се извършат действията по почистване, както следва: почистване на храсти и израснали във водното течение дървета, почистване на паднали и застрашени от падане единични дървета, пънове, трупи, изнасяне на почистените дървета и храсти извън речните легла и извън заливаемите прилежащи земи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90721800

Описание:

Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности


Срок за получаване на офертите

12/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Условия за допустимост на участниците: 1.1 На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна; 1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 1.1.5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по точки 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по точки 1.1.3 до 1.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Отстраняване на участник на основание по точка 1.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не по-вече от 50 000 лева. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 1.1.1 до 1.1.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: - че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; - че е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; - че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; - че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2019  (дд/мм/гггг)