Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-15031

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мариана Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681423, E-mail: mpetrova@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/246.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44100000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

26/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за получаване на оферти (22.08.2019г., 17:00ч.) в Община Ямбол са постъпили по-малко от три оферти. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Ето защо и на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителя ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой. Място на отваряне на офертите: зала 100 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7. Дата и час на отваряне на офертите: 27.08.2019г., 11:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2019  (дд/мм/гггг)