Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: Таня Янева; Мария Стоименова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55030; 0590 55013, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tsarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

61110 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания: - Царево – Бродилово; - Ахтопол - Варвара; - Ахтопол - Синеморец; - Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево Обособена позиция № 2 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря, превозващи се с абонаментни карти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

02/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Условия и размер на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора и условия и начин на плащането й . Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1.парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по следната банкова сметка на Община Царево: Банка ДСК, клон Царево, BAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. Дата на отваряне на офертите - 03.09.2019 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се в гр. Царево ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, кабинета на отдел „Правен“.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2019  (дд/мм/гггг)