Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-149

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител № 15, За: Петър Станулов, Красимир Кондев, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22500000

Описание:

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали


Срок за получаване на офертите

02/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДАТА И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 03.09.2019 г., 11:00 часа, в стая 20, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 15. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. На заседанието могат да присъстват участниците/ техните законни представители и/или техни упълномощени представители. Не може да участва в настоящата обществена поръчка и ще бъде отстранявано от участие: • Участници, които са свързани лица. • Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). • Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на документите, описани в настоящите указания за участие. Обявата за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен, пряк и безплатен достъп на : https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/s_birane_na_oferti_s_obyavi

Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2019  (дд/мм/гггг)