Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: инж. Стефан Борисов - Зам.-кмет на Община Етрополе, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68204, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/obshtina/poruchki/view/4.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50531.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2019  (дд/мм/гггг)