BG-гр. Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-2-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000122844

BG321, Средно училище Св.св.Кирил и Методий, ул. Димитър Палев № 3-5, За: Христина Ганчева, България 5090, гр. Златарица, Тел.: 0618 98659, E-mail: souzlatariza@abv.bg, Факс: 0618 98659

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgschool.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgschool.net/profilnakupuvacha.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

29/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2019  (дд/мм/гггг)