BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-14914

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова;Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439; 046 681339, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/245.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

82000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331110, 42164000, 44621200

Описание:

Инсталиране на котли за отопление
Спомагателни инсталации за отоплителни котли
Отоплителни котли


Срок за получаване на офертите

22/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за подаване на оферти - 19.08.2019 г., 17:00 часа, в Община Ямбол са получени по-малко от три оферти за обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет:„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначално определения срок за подаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 23.08.2019 г. в 11:00 часа, зала 100 в сградата на Община Ямбол, на адрес ул. "Г. С. Раковски" № 7. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/08/2019  (дд/мм/гггг)