Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-146

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител №15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 9308259, E-mail: pstanulov@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 8464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградниия фонд на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали


Срок за получаване на офертите

26/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите в офертата, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се подават в запечатана непрозрачна опаковка (чл. 47, ал. 2 ППЗОП) с ненарушена цялост лично от представляващ на участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху опаковката се посочва: „ОФЕРТА“ за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд“, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите се подават в деловодството на Университета на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, ет. 1, стая 114-115 в срока, указан в обявата за обществена поръчка. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или опаковка с нарушена цялост. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и се подава по начина, определен от него, като върху плика се изписва „Допълнение/промяна на оферта с вх. №...“.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2019  (дд/мм/гггг)