BG-с.Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър, За: инж. Ахмед Мустафа, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava/236-obyava-14-za-2019g.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

92549.29 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на достъпна среда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Богомилци“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213316, 45313100, 45233000

Описание:

Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи
Строителни и монтажни работи на асансьори
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

26/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.08.2019г. от 10:30 часа, на което може да присъстват лицата съгласно ЗОП и ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2019  (дд/мм/гггг)