Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

426

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД - Смолян, бул. България 2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301-62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190813Mwpe3414259.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65772.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

23/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите. Офертата се подава в деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, гр.Смолян, бул.България No2 до указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 3 ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителната информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190813Mwpe3414259

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2019  (дд/мм/гггг)