Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИКТ-03-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж. Ивайло Захариев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818353, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/568-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка включва предоставяне на електронни съобщителни услуги, включващи изпълнение на следните дейности по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнителят следва да предостави на възложителя абонаментни SIM-карти за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове /тарифи/, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора, както и предоставяне на услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера. Изпълнителят следва да предвиди и бюджет за безплатни мобилни устройства, съгласно тарифния план. Обособена позиция № 2: Предоставяне на SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет Изпълнителят следва да осигури SIM -карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет. SIM -картите се предоставят за поставяне в налично при възложителя мобилно устройство (таблет или други). Предоставените SIM- карти за пренос на данни следва да са с включен неограничен трафик данни, като предоставянето от изпълнителя на SIM- карти, независимо от вида им, както и включването им към мрежата на изпълнителя е безплатно. В предмета на обществената поръчка не се включва предоставяне на гласови услуги. Обособена позиция № 3: Предоставяне услуга за дистанционен достъп за управление на уличното осветление по селата в община Габрово Изпълнението на поръчката включва предоставяне на услуга за дистанционен достъп за управление на уличното осветление по селата в община Габрово. Възложителят определя местонахождението на точките, които ще се свързват с мрежата на изпълнителя, като съобразно нуждите могат да бъдат откривани нови точки или закривани вече съществуващи. При условията на настоящата поръчка ще се възложат само об.п. № 1 и № 2. Възложителят ще възложи об. п. № 3 по реда, валиден за индивидуалната и стойност, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност /7200 лв./ на обособена позиция № 3 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

22/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 23.08.2019 г. от 11:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2019  (дд/мм/гггг)