Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192110

Описание:

Продукти за оставяне на мастилен отпечатък


Срок за получаване на офертите

22/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи към настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню „профил на купувача“, на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190731okwJ2379853. Офертите ще се отварят на открито заседание на 23.08.2019 г.- 10:00 ч. в ст. 340 - 3 ет. в Ректорат на Тракийски университет гр. Страа загора, Студентски град. 1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП. 2. 1. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност, която да отговаря на изискванията на Възложителя. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира – доставка на място на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства). 3. Възложителят не е обособил позиции. 4. Сроктъ на валидност на офертите е до 20.11.2019 г. 5. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, критерият за възлагане за определяне на икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка е „Най-ниска цена”.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2019  (дд/мм/гггг)