Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПВО-03-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Йоанна Иванова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/567-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвидени средства за командироването им. Срок на изпълнение на услугата по договора: до 3 (три) часа/ 180 минути след получаване на заявка; Срок на договора за обществена поръчка: Договорът влиза в сила от подписването му и е със срок на действие 2 (две) години или до изчерпване на финансовия ресурс, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя. Място на доставка: Поръчаните от Възложителя самолетни билети, оригинални протоколи или фактури се изпращат по електронна поща до съответния отдел/ дирекция, от които е направена заявката. Място на извършване: Община Габрово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34980000

Описание:

Билети за превоз


Срок за получаване на офертите

21/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект – BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“; Проект – PGI00087 „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ с акроним ESSPO; Проект – PGI05251 „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ с акроним GPP-STREAM ; Проект – 824565 „ Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ с акроним TeRRItoria и др.

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 22.08.2019 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2019  (дд/мм/гггг)