BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-14914

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова;Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681423; 04 6681438, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/245.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

82000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331110, 42164000, 44621200

Описание:

Инсталиране на котли за отопление
Спомагателни инсталации за отоплителни котли
Отоплителни котли


Срок за получаване на офертите

19/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 20.08.2019г. от 11:00 часа в зала100 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2019  (дд/мм/гггг)