Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1690

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009728

BG411, Служба „Военна информация“, град София, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Валентин Данов и Йордан Шумчев, България 1000, София, Тел.: 02 9227401; 02 9227420, E-mail: sa@iksbg.org, Факс: 02 8553029

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dis.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dis.mod.bg/ОБЩЕСТВЕНИ_ПОРЪЧКИ.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24891.84 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000, 18113000, 18222100, 18332000, 18232000, 18234000, 18441000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работно облекло за промишлени предприятия
Мъжки и дамски костюми
Ризи
Поли
Панталони
Шапки


Срок за получаване на офертите

23/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 26.08.2019 г. в 10:30 ч. на адрес: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. № 41, партерното помещение, вход откъм ул. „Вихрен“.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2019  (дд/мм/гггг)