Версия за печат

BG-ул. Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050117

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново, ул. България № 23, За: Нели Николова, Мелиха Мюмюнова, България 5000, ул. Велико Търново, Тел.: 062 639940, E-mail: bolqrka@scdp.bg, Факс: 062 610712

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.scdp.bg/procedures/15884.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 11 бр. служебни моторни превозни средство собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово – ТП Държавно горско стопанство „Болярка” – гр. Велико Търново и застраховка „Злополука на местата в МПС” на 11 бр. служебно моторно превозни средства .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

19/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 20.08.2019г.; 9:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2019  (дд/мм/гггг)