Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Мариян Марков; Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 885911501; 02 888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментно поддържане на eкспонатор Dolev 800V. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия: 1. Експонатор Dolev 800 V с RIP “Brisque Extreme Pro”; 2. Проявителна машина “Hope EG 900”; 3. Компютърна система IBM RS 6000; 4. Денситометър „Techkon” за контрол на филма. Oсновните изисквания за извършване на услугата да отговарят на Техническата спецификация ТС ПОП- 4 /2019г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

19/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място за изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 6. Отваряне на офертите - на 26.08.2019г., от 10:00 часа в гр.София бул. "Тотлебен" 34., приемната на сградата.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2019  (дд/мм/гггг)