Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-02-47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659214, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1915.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Придобиване на сървърно оборудване за изграждане на точката за достъп и на референтно национално приложение на Системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48820000

Описание:

Сървъри


Срок за получаване на офертите

09/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС“

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 ч. на 09.08.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.08.2019 г., от 13:00 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1

Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2019  (дд/мм/гггг)