BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1015-17-107#5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1210825210143

BG323, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ - РУСЕ, ул. Асен Златаров 26, За: Петър Георгиев, България 7000, Русе, Тел.: 082 816409, E-mail: Ruse@nssi.bg, Факс: 082 816440

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.noi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tenders-public.nssi.bg/tp/rus/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Frus%2F2014%2F17-2019-1015-107.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата процедура е „Извършване на обследване за енергийна ефективност на административна сграда на ТП на НОИ – Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров”№26 с идентификатор 63427.2.1725.1“.Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за извършване на ново обследване за енергийна ефективност, изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследването и издаване на актуален Сертификат за енергийни характеристики на част от административна сграда в експлоатация, с идентификатор 63427.2.1725.1, находяща се в гр. Русе, ул. „проф. Асен Златаров“ № 26, ползвана от ТП на НОИ Русе. Сградата е на два етажа и сутерен, със обща застроена площ 1457 кв. м. и РЗП 3133.45 кв.м., ползвана в режим на съсобственост между ТП на НОИ – Русе с 50,546% ид.части и ОББ АД с 49,454% ид.части.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71250000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


Срок за получаване на офертите

16/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и документацията на обществената поръчка. Изисквания за личното състояние: Възложителят ще отстрани от участие участници, за които са налице обстоятелствата: 1. по чл. 54. ал. 1., т.1, 2 и 7, и по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП, възникнали преди или по време на обществената поръчка. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилага и за всеки член на обединение. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал.1 от ЗОП, следва да има предвид, че основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 2. както и за когото за налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. 3. Възложителят отстранява участник, за когото са налице обстоятелства, свързани с националното законодателство: 3.1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; 3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; 3.4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура; 3.5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 3.6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 4. както и за когото за налице обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да е вписан в публичния регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по чл.44 ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. За доказване изискването, при подаването на офертата участникът декларира съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, с декларация - по образец № 2 (в оригинал). Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. Технически и професионални способности: Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2019  (дд/мм/гггг)