Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-193

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В предмета на поръчкта се предвижда изпълнението на проектантски услуги за изработването на инвестиционни проекти, фаза «технически проект» за обекти, предвидени за реализация от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД - Благоевград. Особеностите в обектите на поръчката, както и изискванията към всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Технически спецификации – Техническо задание (Приложение № 1 и Приложение № 2) към настоящите условия, за всяка обособена позиция от предмета на поръчката, които са неразделна част от документацията на обявата и са задължителни за всички участници.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

15/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 16.08.2019г. от 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2019  (дд/мм/гггг)