Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 836144261

BG422, ЕООД ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ, Хасково ул. Ивайло 1 ет.3, За: Славка Веселова Милева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 662122, E-mail: troleibusi.hs@abv.bg, Факс: 038 662122

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://profile.trolei.haskovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.trolei.haskovo.bg/d/3e407946fcc2e0bc1e0e8f1fbdd329dd.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на 6 /шест/ броя неупотребявани автомати за платено паркиране за нуждите на ЕООД "Тролейбусен транспорт" Хасково

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38731000

Описание:

Измервателни уреди, работещи с жетони


Срок за получаване на офертите

13/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2019  (дд/мм/гггг)