Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Клавдия Георгиева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1906.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на текущи ремонти дейности в сградата на РЗОК- Разград“ в две обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Ремонтни дейности по външна фасадна дограма и подмяна на уплътнения и стъкла на сградата на РЗОК-Разград и -Обособена позиция № 2 - Ремонт на входна козирка на сградата на РЗОК-Разград.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

06/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00часа на 06.08.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.08.2019 г. от 15:00 часа в сградата на РЗОК- Разград, бул, България №36, Заседателна зала, II-ри етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2019  (дд/мм/гггг)