Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул. Брезник №, За: Петя Петрова, Искрена Асенова, България 2300, Перник, Тел.: 00359 076688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 00359 076601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bolnicapernik.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ « Рахила Ангелова».

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

12/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2019  (дд/мм/гггг)