Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-190

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikblg.com/?page_id=11.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставката на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград” Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 50000000

Описание:

Химически продукти
Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

14/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 15.08.2019 г. от 11:00 часа., в Заседателната зала на административната сграда на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, находяща се на адрес гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3 .

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2019  (дд/мм/гггг)