Версия за печат

BG-гр. Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 10-138

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540031

BG341, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС, ул. Иван Шишман № 8 ет. 2, За: Деница Димитрова Григорова, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 842369, E-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com, Факс: 056 842577

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsburgas.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3305.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

13/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

изисквания към участниците: Да разполага с необходимото техническо оборудване - производствени мощности за изработване на формулярите, предмет на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2019  (дд/мм/гггг)