Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2019-2-smr-sou-xristo-botev-i-etap/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89229.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР в изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

12/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите в офертата – формат на участника; 2. Административни сведения за участника – Образец № 1; 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП – Образец № 3; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 4; 6. Декларация от подизпълнители – Образец № 5, в случай на приложимост; 7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 6; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 във вр. с чл. 107, т. 4 от ЗОП - Образец № 7; 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 8; 10. Декларация за съответствие с критериите за подбор (чл. 192, ал. 3 от ЗОП) – Образец № 9; 11. Техническо предложение – Образец № 10; 12. Ценово предложение – Образец № 11; 13. Количествено- стойностна сметка - съгласно приложен образец №11.1 14. Проект на договора Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2019-2-smr-sou-xristo-botev-i-etap/ Отварянето на офертите ще се извърши на 13.08.2019г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2019  (дд/мм/гггг)