Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2019/sbirane-na-oferti-s-obyava-2019-000............


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на резервни части, материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа (ВКМ), собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31720000

Описание:

Електромеханично оборудване


Срок за получаване на офертите

16/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите подадени по гореупоменатата обществена поръчка ще се извърши от 11:00 ч. на 19.08.2019г. в сградата на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2019  (дд/мм/гггг)