Версия за печат

BG-с. Царев брод

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1674

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000929072

BG333, Държавна психиатрична болница Царев брод, ул. Христо Ботев 30, За: Наташа Пенчева, България 9747, с. Царев брод, Тел.: 0359 53152066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 0359 53152023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tzarevbrod.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.tzarevbrod.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

06/08/2019 , 13:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2019  (дд/мм/гггг)