BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

72189.77 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и боядисване фасадите на сградата на ОУ "Георги Бенковски", находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.494 по кадастралната карта на с. Мирково“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

02/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от Министерство на образованието и науката (МОН) и бюджета на Община Мирково. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [05.08.2019 г.] Час: (чч:мм) [10:00 часа] Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2 Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [30.07.2019 г.] Час: (чч:мм) [10:00 часа] Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2019  (дд/мм/гггг)