Версия за печат

BG-с.Тича

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД - 10 - 76/11.07.2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540100

BG342, Териториално поделение Държавно горско стопанство Тича при ЮИДП ДП гр. Сливен, с.Тича, общ. Котел, обл. Сливен, ул. Георги Димитров № 1, За: Пенка Стефанова, България 8980, с.Тича, Тел.: 04584 2337, E-mail: dgsticha@uidp-sliven.com, Факс: 04584 2234

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3281.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Tича”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

31/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2019  (дд/мм/гггг)