Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-21-653

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044484

BG341, Професионална гимназия по транспорт, бул. Демокрация № 5, За: Таня Иванова Георгиева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 820155, E-mail: pg_transport_bs@abv.bg, Факс: 056 820155

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pgtransport-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.autoburgas.com/bg/1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66605 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за учебна лаборатория по специалност „Електрически превозни средства“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34150000, 30213000

Описание:

Симулатори
Персонални компютри


Срок за получаване на офертите

07/08/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти за участие могат да се подават до 16:30 ч. на 07.08.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Демокрация" № 5. Получените оферти ще бъдат отворени и оповестени на 08.08.2019 г. от 11:00 ч. на ул. "Демокрация" № 5, в стая Счетоводство от комисия, назначена от Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/07/2019  (дд/мм/гггг)